ការផ្ដល់ជូនពិសេស

ការស្វាគមន៏តាមប្រព័ន្ធអនញដ៏កក់ក្ដៅបំផុត ជាមួយនិងការផ្ដល់ជូនដែលគ្មានគូរប្រជែងម្រាប់អ្នកលេងថ្មី និងអ្នកលេងចាស់

មូលនិធិបង្កើ
តអាជីវកម្ម

កាដូរធំ
សំរាប់អ្នកថ្មី

អញ្ជើញ​មិត្ត​ភក្តិ
អំណោយទ្វេ

Supreme King 7day-sign in

ចូលនៅថ្ងៃទី 7 រង្វាន់​ធំ

បន្ទាប់ពីអ្នកលេងថ្មីចងទូរស័ព្ទ អាចចូលបាន 7 ដង ត្រឡប់កាតច្រើនទៀត ឈ្នះរង្វាន់ធំ

អ្នកលេងថ្មី។ ដើមទុនចាប់ផ្តើម

អ្នកលេងថ្មីទាក់ទងសេវាកម្មអតិថិជន ចងព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន អាចទទួលបានរង្វាន់មាសបន្ថែម 25,000

Super-VIP

ថ្ងៃបន្ទាប់ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 1.2% មិនបានបិទ

សំណាងបង្វិល

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដើម្បីទទួលបាន ឱកាសចាប់រង្វាន់បន្ថែម ឈ្នះកាក់ច្រើនទៀត

ប្រាក់រង្វាន់ធនាគារ

កាក់មាសដែលដាក់ក្នុងធនាគារអាចរកបាន អត្រាការប្រាក់បន្ថែមកាក់មាស អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ 10%

អញ្ជើញ​មិត្ត​ភក្តិ
អំណោយទ្វេ