ដោះស្រាយជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរ

ខាងក្រោមនេះជាជម្រើសដាក់ប្រាក់ងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ប្រទេស/តំបន់របស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថា:

1) យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីធានាថាការផ្ទេរប្រាក់ចូល និងចេញពីគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលា។ យើងមិនផ្តល់ការធានាទាក់ទងនឹងចំនួនពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការនោះទេ។ យើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងបណ្តាញធនាគារ ការបរាជ័យនៃផ្នែកនៃដំណើរការ ឬសកម្មភាពរបស់ភាគីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃមូលនិធិដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការពន្យារពេលដំណើរការ ដំណើរការឡើងវិញ ឬការបញ្ច្រាសប្រតិបត្តិការ ឬការរឹបអូស ឬបង្កកមូលនិធិ ឬ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាក់ស្តែង ឬជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងពីការទាមទារណាមួយនៃការពន្យារពេល ឬការរឹបអូស។

 

2) យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាក់ស្តែង ឬជាផលវិបាកណាមួយដែលកើតឡើងពីការទាមទារពីការពន្យារពេល ឬការបាត់បង់ណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ ឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវ មិនពេញលេញ ឬខុសដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសំណើផ្ទេររបស់ពួកគេ។

 

3) ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាបណ្ណរបស់យើង និងអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវដឹងថាពួកគេអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យផលិតឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល របាយការណ៍ធនាគារ និងវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់) តាមការស្នើសុំដើម្បីឱ្យពួកគេ ផ្ទេរទៅដំណើរការ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងជួយការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងការពារវេទិការបស់យើងពីការប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ ឬការក្លែងបន្លំ។

 

4) រាល់ការផ្ទេរប្រាក់ដែលបានលុបចោល ឬបដិសេធចេញពីគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្វិលសងទៅគណនីរបស់អ្នកជារូបិយប័ណ្ណ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកពីសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកជាមួយនឹងសំណើដើមរបស់អ្នក មុនពេលការបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណបានកើតឡើង។

 

5) រាល់ការផ្ទេរប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវបានដកពីគណនីរបស់អ្នកជារូបិយប័ណ្ណ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកជាមួយនឹងសំណើដើមរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណបានកើតឡើង។

 

6) យើងមិនមែនជាការិយាល័យប្តូរប្រាក់ (ប្តូររូបិយប័ណ្ណ) ទេ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់។

 

7) អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពេញមួយថ្ងៃ ហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យអត្រាដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងអ្នកគិតលុយរបស់យើង មុនពេលបន្តប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ។ សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណភាគច្រើន យើងនឹងបន្ថែមរឹមទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ពាក់កណ្តាលទីផ្សារដែលផ្តល់ដោយ XE (ប្រភព XE)។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ XE ។

 

៨) ប្រសិនបើវិធីផ្ទេរប្រាក់មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រភ្លាមៗ អត្រាប្តូរប្រាក់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងផ្នែកទី 7 នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលយើងត្រូវបានផ្តល់ការបញ្ជាក់ពីការផ្ទេរដោយដំណើរការទូទាត់របស់យើង។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាមួយនឹងកំណែចុងក្រោយបំផុតនៃកម្មវិធីអតិថិជន SKG ហើយស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមុខងារថ្មីនីមួយៗ!

ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិ